Algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities
Artikel 2 - Aanbiedingen
Artikel 3 - Overeenkomsten
Artikel 4 - Wijziging kostenfactoren
Artikel 5 - Levertijd, levering en risico
Artikel 6 - Aanvaarding en reclame
Artikel 7 - Betaling, kredietbeperking en zekerheidsstelling
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 - Keuring
Artikel 10 - Uitvoering
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Artikel 12 - Overmacht
Artikel 13 - Toepasselijk recht

Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten door: E. Hermens B.V. gedaan of aangegaan.

1.2 In deze voorwaarden wordt E. Hermens B.V. aangeduid als verkoper, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als koper.

1.3 Door koper gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet tenzij deze schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

1.4 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen daaronder begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door koper. Verkoper heeft het recht om de aanbieding binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een aanvaarding van de aanbieding als bedoeld in het vorige lid, welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijk gedane aanbieding en als een nieuwe aanbieding die verkoper niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van verkoper afwijkt.

2.3 Voorzover aanbiedingen zijn gebaseerd op door koper bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enzovoorts, mag verkoper van de juistheid daarvan uitgaan.

2.4 Opgegeven prijzen gelden af magazijn en exclusief verpakking, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

2.5 Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Artikel 3 - Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten komen eerst tot stand na een schriftelijke bevestiging van verkoper aan koper. De inhoud van genoemde bevestiging is voor beide partijen bindend, indien de juistheid daarvan niet binnen acht werkdagen na dagtekening door koper wordt ontkend; met dien verstande echter dat bij verkoop uit voorraad de factuur in de plaats treedt van voornoemde schriftelijke bevestiging. Hetzelfde geldt voor het van kracht worden van aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken betreffende de gesloten overeenkomst(en).

3.2 Indien koper een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is koper volledige betaling verschuldigd voor de reeds voor hem geproduceerde goederen en geleverde diensten. Verkoper is ook gerechtigd over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling. Vindt annulering plaats zonder dat productie of levering van diensten heeft plaatsgevonden dan is koper door het enkele feit van de annulering een schadeloosstelling verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

3.3 Indien de wettelijke bepalingen vereisen dat de afnemer zijn BTW-nummer aan verkoper kenbaar maakt, is de afnemer aansprakelijk voor alle gevolgen van een onjuiste mededeling van genoemd nummer aan verkoper.

Artikel 4 - Wijziging kostenfactoren

4.1 De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, in de ruimste zin genomen, waaronder ook begrepen het valutarisico, geldend op de datum van de prijsaanbieding aan koper. Wijzigingen van deze kostenfactoren vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst mogen worden doorberekend, ook al zijn deze kostenfactoren van tijdelijke aard. Koper is gehouden de gewijzigde verkoopprijzen te voldoen.

Artikel 5 - Levertijd, levering en risico

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de opgegeven levertijden altijd als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als fatale termijn.

5.2 Behoudens opzet of grove schuld van verkoper kan koper bij een overschrijding van de levertijd tot maximaal de helft van de overeengekomen termijn met een maximum van 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan de helft van de overeengekomen levertijd met een maximum van 30 dagen, dient koper verkoper eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor levering te geven alvorens het verzuim intreedt.

5.3 De levertijd begint op de dag waarop door koper een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van verkoper is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door koper is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, welke eerst door koper tot stand moet worden gebracht.

5.4 Verkoper is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd. Koper wordt daarvan schriftelijk door verkoper in kennis gesteld.

5.5 Het risico van beschadiging, tenietgaan, c.q. verloren gaan van de te leveren goederen, gaat op koper over zodra de goederen het (bedrijfs)terrein van koper hebben bereikt. Koper draagt dan ook het risico van lossen van de goederen.

5.6 Indien koper niet, niet tijdig of niet volledig de bij verkoper in opdracht gegeven c.q. gekochte goederen afneemt, is verkoper gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van koper op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 6 - Aanvaarding en reclame

6.1 Bij aflevering dienen de goederen door koper op gebreken te worden gecontroleerd. Betreft het gebreken die door koper bij aankomst van de goederen direct hadden kunnen worden geconstateerd, dan dient koper zulks direct op de retour te zenden vrachtbrief aan te tekenen, bij gebreke waarvan koper wordt geacht de goederen zonder meer te hebben aanvaard.

6.2 Betreft het andere gebreken dan bedoeld in artikel 6.1, dan dient verkoper daarover onverwijld na ontdekking doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan de goederen worden geacht te zijn aanvaard door koper.

6.3 Indien enige reclame omtrent geleverde goederen door verkoper wordt erkend, is hij slechts gehouden tot het kosteloos herstellen of vervangen van de geleverde goederen, dan wel tot aflevering van het ontbrekende of vergoeding van de netto factuurwaarde, zulks naar keuze van verkoper, een en ander tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

6.4 Slechts goederen in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, niet voorzien van eigen van koper afkomstige gegevens, zoals reclame, handelsnaam, merk, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen.

6.5 Koper zal aan het gegrond zijn van een reclame geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of compensatie van enig door de wederpartij verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.

Artikel 7 - Betaling, kredietbeperking en zekerheidstelling

7.1 De betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

7.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of beroep op verrekening plaats te vinden.

7.3 Indien de levering der goederen op verzoek van koper niet geschiedt overeenkomstig het overeengekomen leveringsschema, zal onverminderd de overige bepalingen in deze voorwaardenvolledige betaling geschieden 30 dagen na de oorspronkelijke overeengekomen leveringstijd, onder aftrek van de eventueel dan nog niet verschuldigde transporten/of montagekosten.

7.4 Bij niet tijdige betaling verkeert koper van rechtswege in verzuim en is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel een ingebrekestelling vereist zal zijn. Indien verkoper aan koper een ingebrekestelling doet toekomen heeft deze geen invloed op de oorspronkelijke verzuimdatum van koper. In zodanig geval is de totale vordering van verkoper, ook die met betrekking tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar.

7.5 Voorts heeft verkoper alsdan het recht aan koper een rente in rekening te brengen over de periode waarmede het overeengekomen tijdstip van betaling wordt overschreden ter hoogte van 1,5% per kalendermaand. Een gedeelte van een maand zal voor de renteberekening worden beschouwd als een volledige kalendermaand.

7.6 Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle kosten, waaronder begrepen de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke, waaronder de volledige advocaatkosten, welke verkoper moet maken om tot de voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering worden berekend volgens onderstaande tarieven, zulks evenwel met een minimum van € 225:

over de eerste € 3000,-: 15%

over het meerdere tot € 6000,-: 10%

over het meerdere tot € 15.000,-: 8%

over het meerdere tot € 60.000,-: 5%

over het meerdere boven € 60.000,-: 3%

Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. In geval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, is deze eveneens de kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd.

7.7 Nalatigheid in de betaling geeft verkoper het recht om, na koper hiervan in kennis te hebben gesteld, lopende overeenkomsten te annuleren of desgewenst de uitvoering daarvan op te schorten tot de betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd verkopers recht op schadevergoeding, terwijl dan, ook indien anders was overeengekomen, voor verdere leveringen contante betaling of vooruitbetaling kan worden verlangd.

7.8 Verkoper behoudt zich het recht voor indien de kredietwaardigheid van koper daartoe aanleiding mocht geven, bijvoorbeeld bij aanvragen van surseance van betaling of faillissement, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd zijn recht om de hierdoor voor verkoper ontstane schade op koper te verhalen.

De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd, wordt alsdan terstond opeisbaar. Zo ook geeft negatieve kredietwaardigheidsinformatie omtrent koper / verkoper het recht om geen overeenkomst tot levering van goederen en/of verlening van diensten met koper aan te gaan, zelfs niet tegen contante betaling.

7.9 Indien verkoper gebruikt maakt van zijn recht tot opschorting c.q. gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zijn de kosten welke verkoper dient te maken in verband met opslag en/of afvoer voor rekening van koper.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

8.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door verkoper aan koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door verkoper ten behoeve van koper en in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen verkoper van koper te vorderen mocht hebben wegens tekortschieten van koper in de nakoming van de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

8.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de goederen plaats.

8.3 Indien, en voor zover, door verkoper geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen heeft voorbehouden, is verkoper gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst en wordt verkoper voor zover nodig, reeds nu voor als dan onherroepelijk door koper daartoe gemachtigd, zijn goederen terug te nemen en is koper verplicht verkoper in dat kader toegang te verlenen tot alle voor hem toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten en terreinen, een en ander onverminderd het recht van verkoper om van koper schadevergoeding te vorderen.

8.4 Koper is gerechtigd de door verkoper geleverde goederen waarvan verkoper eigenaar is, ten behoeve van verkoper door te verkopen, waarbij de opbrengst ten goede dient te komen aan verkoper. Een en ander echter alleen voor zover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij verkoper aan koper meegedeeld heeft dat koper daartoe niet meer bevoegd is.

8.5 Indien de door verkoper geleverde zaken voor integrale betaling blijken te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer te individualiseren, zal koper ten behoeve van verkoper op zijn eerste verlangen zijn medewerking verlenen een bezitloos pandrecht op de aanwezige zaken te vestigen. Ook voor vorderingen van verkoper op koper uit andere hoofde dan de betreffende levering, zal koper op eerste verzoek van verkoper een bezitloos pandrecht vestigen op de onder hem bevindende onbezwaarde zaken. Koper verklaart onvoorwaardelijk mee te werken aan alle formaliteiten nodig voor het vestigen van bedoelde pandrechten. Voor zover nodig en mogelijk verleent koper reeds nu ten behoeve van voornoemde bezitloze pandrechten aan verkoper een onherroepelijke volmacht.

8.6 Het is koper verboden op de door verkoper geleverde en nog niet betaalde goederen een vuist- of stil pandrecht ten behoeve van (een) derde(n) te vestigen.

Artikel 9 - Keuring

9.1 Indien de koper een keuring verlangt, komen de kosten hiervan voor rekening van koper. De goederen worden dan gekeurd op de fabriek(en) van de verkoper volgens van tevoren overeengekomen schriftelijk bevestigde keuringseisen c.q. monsters- en keuringsmethode, alsmede keuringsvoorwaarden.

9.2 Geringe afwijkingen onder meer in maat, kleur, oppervlaktestructuur en/of eventueel optredende kalkuitslag zullen nimmer reden tot afkeuring zijn.

Artikel 10 - Uitvoering

10.1 De uitvoering van werkzaamheden door verkoper geschiedt naar aanwijzingen en onder toezicht van de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger.

10.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor de uitvoering van die werkzaamheden, tenzij er sprake is van een onoordeelkundige uitvoering door verkoper.

10.3 Voor de uitvoering hinderlijke obstakels in de bodem dienen door de opdrachtgever te worden verwijderd. Eventueel daardoor ontstane schade wordt aan verkoper vergoed.

10.4 De door verkoper opgegeven data van aanvang en oplevering van de werkzaamheden zijn streefdata. Aan overschrijding van deze data, mits binnen redelijke grenzen, kan koper geen recht ontlenen tot ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Verkoper verleent slechts dan en in dezelfde omvang garantie terzake de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen indien de fabrikant van de geleverde goederen aan verkoper hiervoor garantie heeft verstrekt en aansprakelijkheid heeft erkend.

11.2 Verwerking van de door verkoper geleverde goederen door koper vindt geheel voor rekening en risico van koper plaats, behalve in geval van levering inclusief montage.

11.3 Verkoper is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgen/of bedrijfsschade uit welken hoofde ook en hoe ook genaamd, behoudens ingeval van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

11.4 Koper vrijwaart verkoper volledig voor alle aanspraken van derden, die mochten voortvloeien uit of verband houden met ondeugdelijke nakoming door verkoper van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met koper, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

11.5 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid indien, en voorzover, de kwaliteitseisen die door koper zijn gesteld en die hem schriftelijk zijn bevestigd, afwijken van de kwaliteitseisen die in het bestek of door de directie van het werk zijn gesteld.

11.6 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers en van allen, zij het in persoon of bedrijf, die direct of indirect door verkoper te werk zijn gesteld en/of aan hem diensten verlenen, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens verkoper en onder de verplichting van verkoper dat hij binnen een redelijke termijn de identiteit van de door hem ingeschakelde personen en/of bedrijven aan koper kenbaar maakt.

11.7 Elke contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van verkoper jegens de koper, voortvloeiende uit of in verband met de koop/verkoopovereenkomst, is beperkt tot het nettobedrag van de koop/ verkoopprijs der foutief geleverde goederen c.q. het montageloon, althans tot het bedrag erkend door en uit te keren onder de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper.

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van verkoper gevergd kan worden, dan wel dat naleving feitelijk onmogelijk is, geven verkoper het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12.2 Als omstandigheden, in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van verkoper, ten gevolge van oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoer verboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst feitelijk onmogelijk maken, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsvestigingen, epidemieën, verkeersstoringen zowel te land als ter water, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in de leveringen van de grond- en hulpstoffen of energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden bij wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige goederen, buiten de wil en/of toedoen van verkoper ontstaan.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

13.1 Op alle door verkoper verrichte handelingen, waaronder begrepen de door verkoper gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake de koop van de roerende lichamelijke goederen waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

13.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.